KLUBOVÉ NORMATIVY

Stanovy Basset klubu ČR, z.s.


Preambule

Basset klub České republiky, zapsaný spolek, (dále jen „Basset klub ČR, z. s.“) je občanským sdružením, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, které je na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považováno za spolek podle občanského zákoníku. Basset klub ČR, z. s. je  samostatným právním subjektem s absolutní chovatelskou pravomocí v rámci pravidel FCI a chovatelského řádu FCI a je samofinancovaný.

 

I. Obecná ustanovení

Název: Basset klub České Republiky, zapsaný spolek, nebo zkráceně Basset klub ČR, z. s.
Sídlo:  Lešanská č. p. 1176/2A, 141 01 Praha 4
Doručovací adresa: do místa bydliště předsedy spolku – t. č. Mgr. Jaroslav Rataj, Hory č. p. 4, 259 01 Votice
IČO: 006 74 354
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 538, dnem 1. ledna 2014
Datum vzniku: 4. června 1990
Obvod působnosti: území České republikyII. Poslání Basset klubu ČR, z. s.

1. Organizovat a sdružovat chovatele, majitele nebo příznivce a přátele všech uznaných plemen bassetů.
2. Řídit chov klubu všech plemen basetů registrovaných v Basset klubu ČR, z. s. a cílevědomě zlepšovat chovnou základnu podle platných standardů FCI.
3. Na základě nejnovějších poznatků genetiky zlepšovat chovnou základnu se zřetelem na zachování přirozených povahových a pracovních vloh plemene a usměrňovat optimální vztah člověk – pes.
4. Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské, výcvikové a klubové činnosti na demokratických principech.
5. Pořádat speciální a klubové výstavy, klubové zkoušky a soutěže.
6. Vzdělávat své členy v otázkách kynologických, odborných i etických.
7. Propagovat plemena bassetů vydáváním odborných článků, publikací  a reklamních materiálů.III. Náplň činnosti Basset klubu ČR, z. s.

1. Organizovat spolkovou činnost svých členů směřující k rozvoji a rozšiřování chovu všech druhů bassetů v České republice.
2. Rozšiřovat členskou základnu.
3. Stanovit podmínky chovnosti na základě schválených plemenných standardů plemen bassetů.
4. Vydávat klubový zpravodaj a pro rychlou informovanost svých členů provozovat webové stránky klubu.
5. Spolupracovat s právnickými i fyzickými osobami při pořádání kynologických akci.
6. Spolupracovat s ostatními kynologickými kluby v ČR a navazovat kontakt se zahraničními kluby a kynology.
7. Odborně spolupracovat při individuálním dovozu kvalitních jedinců, a tak zvyšovat úroveň chovu u nás a vývozem kvalitních jedinců v souladu s českými a veterinárními předpisy a v rámci předpisů FCI, ČMKU a ČMKJ propagovat náš chov v zahraničí.
8. Rozšiřovat činnost na základě zájmů, podnětů a návrhů členů spolku.IV. Členství v Basset klubu ČR, z. s.

1. Členem klubu mohou být majitelé, chovatelé a držitelé psů plemene basset s průkazem původu, ale i příznivci plemene, kteří mají zájem stát se členem, aniž vlastní psa některého plemene bassetů. Fyzická osoba musí být starší 18 let.
2. Členem klubu může být i právnická osoba.
3. Členem klubu mohou být i cizí státní příslušníci.
4. Členem klubu nemůže být fyzická či právnická osoba, která obchoduje se psy. Obchod se psy je, když někdo proti úplatě předává psy, které sám neodchoval, nebo zprostředkuje prodej takových psů, nebo zamýšlí provádět takové zprostředkování, aby touto činností měl zisk. Totéž platí i pro chovatele, kteří vědomě zásobují obchodníky se psy.
5. Členy přijímá do své evidence výbor na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku a zápisného. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí za člena Basset klub ČR, z. s. Rozhodne-li výbor, že žadatele za člena nepřijímá, vrátí zaplacený členský příspěvek a zápisné do 1 měsíce od rozhodnutí o nepřijetí žadateli.
6. Za členství v klubu se vybírají členské příspěvky, které musí být zaplaceny k 31. 1. roku, na nějž jsou příspěvky hrazeny.
7. Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze na návrh výboru Basset klubu ČR, z. s.
8. Podpisem písemné přihlášky se zájemce o členství zavazuje, že v případě přijetí za člena bude dodržovat platné Stanovy klubu a ostatní klubové normy, zejména chovatelský a zápisní řád klubu, stejně jako normy FCI, ČMKU a ČMKJ upravující chov. Podpisem písemné přihlášky dává zároveň souhlas ke zpracování osobních údajů pro potřeby Basset klubu ČR, z. s., zejména k vedení evidence členů, vedení evidence chovných jedinců, zveřejňování ve výstavním katalogu případně na webových stránkách klubu.

 

V. Čestné členství v Basset klubu ČR, z. s.

1. Ve výjimečných a odůvodněných případech může členská schůze Basset klubu ČR, z. s. na návrh výboru klubu udělit členovi za jeho zásluhy pro Basset klub ČR čestné členství v Basset klubu ČR, z. s., které je doživotní a bezplatné.
2. Čestné členství je honorární a lze jej udělit pouze se souhlasem osoby, které je čestné členství udělováno. Již uděleného členství se lze písemně vzdát.
3. Čestné členství je nepřenosné na jinou osobu.
4. Čestný člen má všechna práva člena s výjimkou práva hlasovacího a volebního.
5. Vznikem řádného členství v Basset klubu ČR, z. s. se čestné členství pozastavuje a zánikem řádného členství se čestné členství obnovuje.

 

IV. Členství v Basset klubu ČR, z. s. zaniká
1. Vystoupením člena na základě písemného prohlášení, doručeného výboru Basset klubu ČR, z. s.
2. Nezaplacením členského příspěvku.
3. Rozhodnutím o vyloučení podle kárného řádu.
4. Úmrtím.

 

VII. Práva člena Basset klubu ČR, z. s.
1. Volit a být volen do orgánů klubu.
2. Podílet se na hospodářské činnosti klubu.
3. Využívat všech služeb a výhod klubu.
4. Účastnit se členských schůzí.
5. Podávat návrhy a náměty.

 

VIII. Povinnosti člena Basset klubu ČR, z. s.
1. Platit řádně a včas členský příspěvek. Této povinnosti se nevztahuje na čestného člena Basset klubu ČR, který je této povinnosti zproštěn.
2. Řídit se Stanovami Basset klubu ČR, z. s.,  Chovatelským a zápisním řádem Basset klubu ČR, z. s., kárným řádem a dalšími obecně závaznými normami vážícími se k držení a chovu psů (zejména zákony a vyhlášky upravující zájmové chovy, veterinární předpisy, stejně jako normy ČMKJ, ČMKU, které Basset klub ČR, z. s. zastřešují) a dodržovat a respektovat usnesení orgánů klubu.
3. Hlásit do 30 dnů jakoukoli změnu mající vliv na členství v klubu, (změnu adresy, změnu jména atd.).
4. Za porušené ustanovení těchto řádů a norem a nerespektování usnesení se vystavuje stíhání orgány klubu.

 

IX. Orgány Basset klubu ČR, z. s.
1. Členská schůze Basset klubu ČR, z. s.
2. Výbor klubu Basset klubu ČR, z. s.

 

X. Členská schůze Basset klubu ČR, z. s.
1. Nejvyšším orgánem Basset klubu ČR, z. s., je členská schůze.
2. Členskou schůzi svolává výbor klubu alespoň jednou ročně. Musí být svolána písemnými pozvánkami nejméně 15 předem (za písemnou pozvánku se považuje i zveřejnění termínu členské schůze a programu v klubovém tisku současně s uvedením na webových stránkách Basset klubu ČR, z. s.).
3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů klubu. Jestliže se ve stanovený začátek členské schůze dostaví menší počet členů než jedna třetina, je po uplynutí 15 minut členská schůze schopna jednat a oprávněna k přijetí usnesení i při účasti nižšího počtu členů.
4. Členská schůze volí výbor Basset klubu ČR, z. s. Volební období je 5 let.
5. Členská schůze projednává a schvaluje především:
·  zprávu o plnění plánu činnosti od minulé členské schůze,
·  zprávu poradců chovu od minulé členské schůze,
·  rozpočet klubu od minulé členské schůze,
·  plán činnosti do příští členské schůze,
·  rozpočet do příští členské schůze,
·  změny ve Stanovách Basset klubu ČR, z. s. a v Kárném řádu Basset klubu ČR, z. s., s výjimkou změny sídla klubu, ke které je oprávněn podle vzniklé situace schvalovat výbor klubu,
- změny v chovných podmínkách.
6. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a jednatel výboru klubu a ověřuje jej jeden z přítomných členů výboru.
7. Usnesení musí být schváleno alespoň nadpoloviční většinou přítomných. Usnesení podepisuje předseda a jednatel. Usnesení volební členské schůze podepisuje dosavadní předseda a současně předseda a jednatel nově zvoleného výboru klubu.

 

XI. Výbor Basset klubu ČR, z. s.
1. Výkonným a statutárním orgánem Basset klubu ČR, z. s. je výbor Basset klubu ČR, z. s. zvolený členskou schůzí.
2. Výbor Basset klubu ČR, z. s. se skládá z 5 až 9 členů. Po zvolení na členské schůzi zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, ekonoma, matrikáře, poradce chovu, výcvikáře, a případně další členy pověřené agendou Basset klubu ČR, z. s. Podle velikosti klubu mohou být jednotlivé funkce sloučeny. Počet členů výboru stanoví výbor.
3. Jménem Výboru Basset klubu ČR, z. s. jedná předseda, místopředseda nebo jednatel výboru, přičemž každý jedná samostatně, popřípadě další pověřená osoba na základě plné moci podepsané předsedou a místopředsedou klubu. O udělení plné moci jsou povinni předseda a místopředseda klubu informovat prokazatelně všechny členy výboru klubu.
4. Výbor klubu řídí činnost klubu během pětiletého funkčního období. Schůze výboru klubu svolává předseda podle potřeby, písemně zve členy výboru na výborové schůze jednatel.
5. Při hlasování členů výboru se uplatní pravidlo prosté většiny. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda klubu s výjimkou hlasování o odvolání člena výboru.
6. Výbor Basset klubu ČR, z. s. má právo pro nečinnost člena výboru, při porušení normativů Basset klubu ČR, z. s. nebo při opětovném neplnění povinností člena výboru rozhodnout o odvolání tohoto člena z funkce. Při hlasování o odvolání člena výboru se uplatní pravidlo 3/4 všech hlasů členů výboru.
7. Výbor Basset klubu ČR, z. s. má právo během funkčního období do výboru kooptovat další členy za ty členy, kteří rezignovali na svoji funkci v orgánech Basset klubu ČR, z. s. nebo byli z těchto funkcí odvoláni.
8. Výbor klubu pracuje podle plánu činnosti, který je rozpracován z úkolů a usnesení
lenské schůze a přísluší mu zejména:
- řádně hospodařit s finančními prostředky Basset klubu ČR, z. s.
·  svolávat členské schůze,
· zřizovat dle potřeby poradní kolegia pro zajištění činnosti klubu (výstavní, redakční, chovatelské, právní, výcvikové a další),
·  navrhovat členy klubu na vyznamenání a předávat tato vyznamenání,
·   vybírat a doporučovat čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru,
·  spolupracovat s organizací, která vede seznam rozhodčích, provádí školení čekatelů a rozhodčích,
·          určovat rozhodčí pro posuzování exteriéru na oblastní, národní, klubové, speciální a mezinárodní výstavy (za tímto účelem spolupracovat s organizacemi pořádající výstavy a s orgánem, který delegaci rozhodčích zajišťuje),
·          vyhodnocovat výsledky chovatelské činnosti,
·          vést evidenci členů a vydávat členské průkazy,
·          zpracovávat koncepci chovu plemene,
·          podle návrhů a námětů členů klubu zpracovávat normy a řády,
- schvalovat Chovatelský a zápisní řád Basset klubu ČR, z. s., který nesmí být v rozporu s Chovatelským a zápisním řádem ČMKU, ve stanovených ustanoveních však může být přísnější.
9. Výbor klubu je oprávněn podle potřeby měnit Stanovy Basset klubu ČR v souvislosti s umístěním sídla klubu nebo doručovací adresy, změní-li se předseda klubu. Tuto změnu je výbor povinen nahlásit neprodleně rejstříkovému soudu a zveřejnit na webových stránkách klubu a v klubovém tisku.

 

XII. Kárná komise Basset klubu ČR, z. s.
1. Basset klub ČR, z. s. nemá stálou kárnou komisi.
2. Oznámení o kárných proviněních shromažduje a prověřuje člen Výboru Basset klubu ČR, z. s. pověřený vedením kárné agendy.
3. Zjistí-li při prověřování kárného oznámení nebo kárného provinění skutečnosti odůvodňující zahájení kárného řízení, jmenuje Výbor Basset klubu ČR, z. s. kárnou komisi z řad členů Basset klubu ČR, z. s., tak, aby byla vyloučena možnost podjatosti členů kárné komise. Členem komise může být pouze člen, který je členem klubu více jak 5 let.
4. Ad hoc jmenovaná kárná komise je nejméně tříčlenná, vždy musí mít lichý počet členů. Za svoji činnosti je odpovědná Výboru Basset klubu ČR, z. s.
5. Při své činnosti se kárná komise řídí Kárným řádem Basset klubu ČR, z. s. schváleným členskou schůzí.


 
XIII. Finanční hospodaření Basset klubu ČR, z. s.
1. Basset klub ČR, z. s. hospodaří podle předem schváleného rozpočtu.
2. Pro potřeby Basset klub ČR, z. s. je veden u peněžního ústavu běžný účet, event. valutové konto.
3. Účetní evidence je vedena podle obecně platných zásad hospodaření.
4. Zdrojem příjmu Basset klubu ČR, z. s. jsou:
·          členské příspěvky a zápisné
·          poplatky za služby členům
·          příjmy z hospodářské činnosti
·          příjmy z výstav a soutěží
·          dary a dotace
·          pokuty, uložené členům kárnou komisí.

 

XIV. Informovanost členů Basset klubu ČR, z. s.
1. Výbor Basset klub ČR, z. s. je povinen seznamovat členskou základnu o plnění povinností a o své činnosti na členských schůzích a prostřednictvím klubového periodika a webových stránek .
2. K tomu zřizuje zpravidla redakční radu, která pracuje podle jeho pokynů.
3. Správou webových stránek může pověřit výbor Basset klubu ČR, z. s. i nečlena klubu.

 

XV. Zánik klubu
1. Klub zanikne, rozhodne-li o tom tříčtvrtinová většina členů členské schůze. Nebude-li možno již členskou schůzi svolat, rozhodne o zániku čtyřpětinová většina všech hlasů členů výboru klubu.
2. Orgán, který rozhodne o zániku klubu, také rozhodne, jak naložit s majetkem klubu.

 

XVI. Soudní přezkum rozhodnutí
Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím orgánů Basset klubu ČR, z. s., je zajištěn soudní přezkum v souladu s občanským zákoníkem a v termínu jím stanoveným.

 

XVII. Platnost Stanov Basset klubu ČR, z. s.
Tyto Stanovy Basset klubu ČR, z. s. schvaluje členská schůze konaná dne 9. června 2018 na Konopišti a zároveň ruší Stanovy Basset klubu ČR schválené členskou schůzí dne 30. května 2015. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.


Předseda  Basset klubu ČR, z. s., Mgr. Jaroslav Rataj, v. r.

Místopředseda Basset klubu ČR, z. s, Soňa Viková, v. r.

Jednatel Basset klubu ČR, z. s. Vendula Šoltová, v. r.