CHOVNÉ PODMÍNKY

Řád ochrany zvířat ČMKU


Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu.
(Zpracován v souladu s Vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)
(Řád pro pořádání kynologických akcí)
A. Úvodní ustanovení.
Pořadatel: Českomoravská kynologická unie
se sídlem Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
a subjekty ČMKU.
1. Tento řád se týká všech kynologických akcí, jejichž pořadateli jsou členské subjekty ČMKU (případně ČMMJ pro zkoušky loveckých psů). Takovéto akce mohou být konány:
- s účastí nekynologické veřejnosti a jako takové mohou ýt i veřejně propagovány a může být na ně vybíráno vstupné
- bez účasti nekynologické veřejnosti, veřejně nepropagované, bez vybírání vstupného.
2. Tyto kynologické akce se dělí následovně na:
- výstavy všech druhů
- bonitace, typizace, svody a přehlídky chovných jedinců
- zkoušky psů, závody, dostihy a tréninky na ně, výběrové a jiné soutěže a mistrovství všech druhů
- propagační a ukázková vystoupení a předvádění psů.
3. Pokud jsou tyto akce veřejně propagovány nesmí tato propagace být v rozporu se zákonem ministerstva zemědělství ČR č. 246/1992 Sb a jeho pozdějšími doplňky.

B. Všeobecná ustanovení.
1. Členský subjekt ČMKU, ČMMJ, případně jeho nižší organizační složky (dále jen pořadatel) stanoví:
- termín konání akce i její druh (zpravidla je tento termín vázán na souhlas vyššího svazového orgánu, ČMKU či Mezinárodní kynologické federace FCI)
- propozice příslušné kynologické akce ve kterých je stanoveno pro jaké účastníky (plemena psů, druh výcviku apod.) je akce určena. Není-li propozic potřeba, určí program kynologické akce – dle jejího druhu zkušebního, bonitačního, typizačního, přehlídkového, dostihového či svodového řádu je konána
- výši poplatků (startovného) účastníkům se psy na pokrytí nákladů akce, případně výši vstupného
- osoby (zpravidla členy pořadatelské organizace) zodpovídající za řádný průběh akce a ochranu zvířat a jejich pohody.
2. Pořadatel dále požádá o povolení ke konání akce příslušný městský (obvodní,
obecní) úřad a o určení veterinárních podmínek pro konanou akci příslušnou
veterinární správu. Současně těmto orgánům oznámí druh konané akce,
termín a odpovědné osoby.
3. Pořadatel je povinen:
- předem seznámit všechny účastníky zůčastňující se se psy příslušné akce jaké doklady z hlediska účasti a určených veterinárních podmínek budou při prezentaci (vstupu – příjmu) předkládat
- zabezpečit při prezentaci (vstupu – příjmu) na akci odborný veterinární dozor, případně vstupní prohlídku a řídit se jejími pokyny
- pro případ zranění či onemocnění účastníků, diváků a rovněž i zúčastněných psů zabezpečit u akcí většího rozsahu po celou dobu konání zdravotnickou a veterinární službu. U akcí menšího rozsahu smluvní dohodu s nejbližším či jiným zdravotním a veterinárním zařízením, které by potřebné ošetření zabezpečilo
- z účasti na akci vyloučit (i případně v jejím průběhu spolu s rozhodčím):
· psy zjevně útočné napadající osoby či jiné psy či psy neovladatelné svými psovody
· psy nemocné či zraněné, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu
· účastníky (psovody) při nesportovním chování, přestupcích proti propozicícm či řádům, proti pravidlům ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) či při přestupcích proti pravidlům dobrých mravů
- zajistit po celou dobu akce dostatek čerstvé vody pro napájení psů, jakož i místa k jejich odpočinku (stín, ochrana před deštěm)
- za účelem posuzování psů (exteriéru či výkonu) na příslušné akci zajistit dostatek kvalifikovaných rozhodčích a pomocníků
- dbát aby psi na akcích nosili obojky nepůsobící jim bolest (zakázány jsou obojky s ostny) a byli voděni na vodítku, pokud povaha akce (předvedení – přezkoušení) v jednotlivých časových úsecích dle příslušných řádů toto nezakazuje
- pro náhlé krajně nepříznivé klimatické podmínky, které jsou újmou pro účastníky (psovody) i psy, po dohodě s rozhodčím (rozhodčími) akci přerušit, případně i ukončit (příkl. Silný déšť, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota atd.)
- nedopustit, aby v místě konání akce a v jeho nejbližším okolí bylo použito k úpravám psů prostředků působících jim bolest, či při výcvikových akcích elektrických nácvikových přístrojů pro psy. Zjištění takových případů má za následek vyloučení (úplnou diskvalifikaci) z akce.
4. Účastník se psem (psovod) je povinen:
- po celou dobu konání akce mít psa pod svým dohledem
- zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení po celou dobu akce
- podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. povětrnostními vlivy)
5. Výstavní řád, jakož i jednotlivé zkušební, soutěžní a dostihové řády,
schválené ÚKOZem, dle nichž jsou akce konány určují:
- druh a věkové kategorie psů které se akcí účastní
- způsob manipulace se psy s popisem a charakteristikou činností prováděnou se psy, jakož i popis cviků a prostředí v němž jsou tyto prováděny, včetně způsobu ochrany psů proti utrpení azpůsobu zabezpečení psů proti úniku
- přípravu, charakteristiku a popis použitého zařízení, vybavení, pomůcek pro manipulaci, včetně omezení pro jednotlivé druhy, plemena, případně věkové kategorie psů
- vybavení a výstroj psů, jejich popis a způsob použití, který psům nepůsobí utrpení.

C. Speciální ustanovení.
1. Výstavy všech druhů se řídí „Výstavním řádem“ vydaným a schváleným ČMKU
a následně i ÚKOZem.
2. Bonitace, typizace, svody a přehlídky chovných jedinců se řídí směrnicemi
vydanými příslušnými chovatelskými kluby sdruženými v ČMKU a schválenými
ÚKOZem.
3. Zkoušky psů, závody, výběrové či jiné soutěže a mistrovství všech druhů se
řídí:
a) U sportovní kynologie:
- FCI zkušebním řádem pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a
mezinárodní zkoušku psa stopaře
- Zkušebním řádem pro sportovní výcvik psů v ČR
- Zkušebním řádem českého klubu německých ovčáků
- Zkušebním řádem ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů
- Zkušebním a soutěžním řádem FCI Agility
- Zkušebním řádem Mondioring.
b) U lovecké kynologie:
- Zkušebními řády Českomoravské myslivecké jednoty lovecky
upotřebitelných psů (ohařů, loveckých slídičů, teriérů, honičů, barvářů,
jezevčíků a retrieverů pro bezkontaktní norování
c) U záchranářské kynologie:
- Mezinárodním zkušebním řádem pro záchranné psy IRO
- Zkušebním řádem pro záchranné psy SZBK ČR
d) U dostihové kynologie:
- Dostihovým a coursingovým řádem FCI
e) U pastevecké kynologie:
- Řádem testů pracovní způsobilosti pro ovčácké psy
- Řádem soutěží ovládání ovčáckých psů (trial)
Používání všech shora uvedených zkušebních řádů bylo v ČR schváleno
ÚKOZem v plném rozsahu.
4. Propagační a ukázková vystoupení a předvádění psů mají za cíl seznámení
veřejnosti s kynologickou činností. Zpravidla se nekonají jako samostatné
akce, ale na požádání při různých příležitostech. Odpovídající mírou se na ně vztahují i podmínky uvedené v odstavci B „Všeobecná ustanovení“.
5. Náležitosti řádu ochrany zvířat při chovu řeší v plné míře Chovatelský řád
ČMKU a následně chovatelské řády členských subjektů ČMKU, které z tohoto
řádu vycházejí. Všechny chovatelské řády podléhají schválení ÚKOZ a jsou
také ÚKOZ v platném znění schváleny.

D. Doplňující a závěrečná ustanovení.
1. Účast na výstavách, bonitacíc, typizacích, svodech a přehlídkách – účastní se výhradně psi s průkazem původu. V současné době jsou to mimo tetovaných i čipovaní psi.
2. Účast na zkouškách, závodech, výběrových či jiných soutěžích a mistrovství všech druhů u sortovní kynologie je podmíněna průkazem původu psa a tím i jeho tetováním či čipováním.
Vyjímku tvoří jen nižší zkoušky zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů, dále zkoušky dle zkušebního řádu ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů a zkušebního a soutěžního řádu FCI agility a mondioringu mohou být účastni i psi bez průkazu původu.
3. Účast na zkouškách lovecké kynologie je vyhrazena pro psy loveckých plemen s průkazem původu.
4. Účast na zkouškách záchranářské kynologie je otevřena pro všechna plemena psů včetně bez průkazu původu.
5. Üčast psů (chrtů) na akcích dostihové kynologie je vyhrazena pouze pro psy s průkazm původu.
6. Účast psů pastevecké kynolgie není podmíněna průkazem původu ani přísluností k plemenu.
7. Před akcemi s náplní zkoušek dle FCI zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře, jakož i dle zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR a zkušebního řádu klubu německých ovčáků se provádí kontrola identity psa (tetovní, čipování) jakož i prověrka neútočnosti na cizí osobu. Psi kteří kontrolou či prověrkou neprojdou jsou z akce vyloučeni.

Tento řád vstupuje v platnost dnem schválení ÚKOZ.
ÚKOZ schváleno dne 24. 08. 2004 pod č.j. 26446/2004-11020.